Chất lượng dịch vụ khá tốt. Trình độ nhân viên có chất lượng cao, đã hỗ trợ nhà máy Mekophar của chúng tôi kiểm soát côn trùng khá hiệu quả.